Vedtekter

John Dalenes minnefond

Vedtekter

Stiftelsens navn

Stiftelsens navn er John Dalenes minnefond


Stiftelsens formål

Fondet skal dele ut stipend til en talentfull ung sanger eller musiker med tilknytning til Sarpsborg eller Fredrikstad kommuner.


Stiftelsens styre

3.1 Stiftelsens styre består av 3-5 medlemmer og skal ha følgende sammensetning:
en person fra John Dalenes familie/etterkommere
en person med høyere musikkutdanning/profesjonell musiker
en person med tilknytning til Greåker Musikkorps eller Sarpsborg Janitsjarkorps
eventuelt et fjerde styremedlem
eventuelt et femte styremedlem

3.2 Stiftelsens styre velges for to år og kan gjenvelges. I det første styret velges to av medlemmene for tre år for å unngå at hele styret skiftes samtidig.

3.3 Stiftelsens første styre velges av stiftelsens oppretter. Nye styremedlemmer velges av det sittende styret på bakgrunn av forslag fra John Dalenes etterkommere, Greåker Musikkorps og Sarpsborg Janitsjarkorps.

3.4 Styrevervet er ulønnet.

3.5 Styrets leder velges av styret.

3.6 Stiftelsens styre skal arbeide i henhold til Stiftelsesloven, herunder forsvarlig forvaltning og regnskapskontroll av stiftelsens kapital

utdeling av stiftelsens midler i samsvar med stiftelsens formål

vedta nødvendige endringer i vedtektene eller i retningslinjene for utlysning og tildeling av stipend

velge styreleder, daglig leder, revisor, nytt styre, samt musikkfaglig konsulent til behandling av søknader

representere stiftelsen utad eller gi styremedlemmer eller daglig leder fullmakt til dette

Daglig leder

4.1 Stiftelsen skal ha en daglig leder. Daglig leder skal ha ansvar for daglig drift
være sekretær for stiftelsens styre
være stiftelsens koordinator overfor samarbeidspartnerne Greåker Musikkorps og Sarpsborg Janitsjarkorps

4.2 Daglig leder velges for to år og kan gjenvelges. Daglig leder kan utgå fra styret.

4.3 Stiftelsens første daglige leder velges av stiftelsens oppretter. Ved periodens utløp velger det sittende styret ny daglig leder på bakgrunn av forslag fra John Dalenes etterkommere, Greåker Musikkorps og Sarpsborg Janitsjarkorps.

4.4 Stiftelsens styre avgjør hvorvidt daglig leder skal godtgjøres for arbeidet og den eventuelle godtgjøringens størrelse.


Revisor

Stiftelsen skal ha godkjent revisor som velges av styret. Stiftelsens første revisor velges av oppretteren. Avtale mellom stiftelsen og revisor gjelder til den sies opp.

Grunnkapital

6.1 Stiftelsens grunnkapital er på 250.000,- kroner.

6.2 Gaver og innkomne midler skal gå til fondets drift, til utdeling av stipend eller til økning av grunnkapitalen.


Utdeling av stipend

7.1 Styret fastsetter det samlede utbetalingsbeløp hvert år.

7.2 Styret utarbeider retningslinjer for søknad og utdeling av stipend.

7.3 Greåker Musikkorps og Sarpsborg Janitsjarkorps samarbeider om eller deler på å markere og arrangere utdelingen.


Oppløsning, omdanning

Stiftelsens styre gis myndighet til å omdanne stiftelsen. Stiftelsens midler skal i så fall anvendes i samsvar med stiftelsens formål. Oppløsning eller omdanning av stiftelsen kan bare skje etter bestemmelsene i stiftelsesloven.


Fondets adresse

Fondets adresse er John Dalenes minnefond, c/o Anne Katrine Bergby, Gydas vei 131, 1413 Tårnåsen.


Vedtatt, Sarpsborg, 3. mai 2007. Endret 14. april 2012